1. DEFINITIES

1.1. "Treinwijzer"

de commanditaire vennootschap "Treinwijzer" met maatschappelijke zetel te Molenstraat 7, 3110 Rotselaar

1.2. "Klant"

de natuurlijke of rechtspersoon die aan Treinwijzer opdracht geeft tot het uitvoeren van bepaalde prestaties, de verkoop van producten of het verzorgen van bepaalde diensten

1.3. "Reisaanvraag"

de aanvraag tot een offerte voor de verkoop van producten die de Klant indient via de website van Treinwijzer of via schriftelijke communicatie aan Treinwijzer

1.4. "Offerte"

de communicatie van Treinwijzer aan de Klant die een of meerdere prijsvoorstellen omvat met betrekking tot de verkoop van producten of de uitvoering van diensten

1.5. "Betaling"

de uitvoering van een financiële transactie, ongeacht het betaalmiddel, van de Klant aan Treinwijzer

 

1.6. "Communicatie"

elke vorm van wederzijdse kennisgevingen of mededelingen tussen Treinwijzer en de Klant

1.7. "Ticket"

het geheel van een of meerdere treintickets dat na Betaling door Treinwijzer aan de Klant wordt geleverd

1.8. "Reisdatum"

de datum waarop de Klant zijn reis zal aanvatten, zoals aangegeven in de Reisaanvraag en de Offerte

2. TOEPASSINGSGEBIED

 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, aanbiedingen, voorstellen, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van de CommV “Treinwijzer” (met maatschappelijke zetel te Molenstraat 7, 3110 Rotselaar) met betrekking tot de verkoop van producten en de levering van diensten door Treinwijzer aan de Klant.

2.2. Door een Reisaanvraag in te dienen erkent de Klant deze Algemene Voorwaarden te kennen en de toepasselijkheid ervan onherroepelijk te aanvaarden.

 

3. REISAANVRAGEN EN OFFERTES

 

3.1. Elke Reisaanvraag van de Klant aan Treinwijzer is vrijblijvend en kan steeds door de Klant worden herroepen tot op het moment van Betaling. Treinwijzer is niet aansprakelijk voor nadelen, van welke aard dan ook, die de Klant ondervindt doordat de Reisaanvraag, om welke reden dan ook, onvolledig is of door technische problemen Treinwijzer niet kan bereiken.

 

3.2. De Klant verbindt zich ertoe te controleren of alle gegevens in de Reisaanvraag correct zijn alvorens over te gaan tot het indienen van de Reisaanvraag.

 

3.3. Treinwijzer streeft ernaar de Klant binnen een termijn van 4 werkdagen na het moment van indienen van een Reisaanvraag te informeren via een Offerte of, indien de opmaak van een Offerte om welke reden dan ook onmogelijk blijkt, via een Communicatie waarin de onmogelijkheid van de opmaak van een Offerte wordt meegedeeld. Treinwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van deze termijn of aanpassing van gegevens of elementen in de uiteindelijke Offerte, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding aan de Klant.

 

3.4. Elke Offerte van Treinwijzer is vrijblijvend en kan steeds worden herroepen tot op het moment van Betaling. De informatie omtrent de producten en diensten en de prijszetting wordt opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Treinwijzer heeft op elk moment het recht om fouten in de Offerte recht te zetten of de Offerte in te trekken.

 

3.5. Wanneer de klant niet akkoord gaat met enige vermelding in de Offerte of de Communicatie van Treinwijzer aan de Klant, dient de Klant hiervan via e-mail kennis te geven aan Treinwijzer.

 

3.6. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft elke Offerte een geldigheidsduur van 48 uur na het moment van verzending van de Offerte en vervalt ze automatisch na het verstrijken van deze termijn. Indien de geldigheidstermijn verstreken is, kan de Klant indien gewenst een herziening aanvragen, waarbij door Treinwijzer een nieuwe Offerte zal worden opgemaakt voor dezelfde Reisaanvraag.

 

3.7. De Offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt in de Reisaanvraag. De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de correctheid van zijn persoonsgegevens en van de reis- en reizigersgegevens in de Offerte. Indien uit de Offerte blijkt dat bepaalde gegevens niet correct zijn dient de Klant Treinwijzer hierover via e-mail te informeren. Indien hiervoor bijkomende prestaties door Treinwijzer moeten geleverd worden zal een bijkomende Offerte aan de Klant overgemaakt worden. Treinwijzer behoudt zich het recht voor om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten. Door een Betaling uit te voeren erkent de Klant dat de gegevens in de Offerte correct zijn. Treinwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van de Klant na uitvoering van de Betaling, noch van mogelijke nadelen of problemen, van welke aard dan ook, die de Klant als gevolg daarvan ondervindt.

 

3.8. Treinwijzer heeft het recht om voor de uitvoering van haar diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de Klant vereist is.

3.9. Zodra de Klant via een bevestigingsknop in de Offerte online wordt doorgestuurd naar de beveiligde betaalpagina, verbindt hij zich ertoe de Betaling van de totaalprijs die bij de bevestiging is weergegeven volledig en zonder onderbreking uit te voeren.

3.10. Treinwijzer streeft ernaar binnen een termijn van 4 werkdagen na het moment van Betaling het door de Klant geboekte Ticket af te leveren aan de Klant of, indien om welke reden dan ook de aflevering van het Ticket onmogelijk blijkt, de Klant via een Communicatie daarover te informeren. Treinwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van deze termijn.

 

4. WIJZIGING OF ANNULERING DOOR DE KLANT

 

4.1. Door het uitvoeren van een Betaling aanvaardt de Klant onherroepelijk de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden van het Ticket die in de Offerte zijn vermeld.

 

4.2. In de periode tussen de Betaling en de aflevering van het Ticket door Treinwijzer aan de Klant is elke wijziging of annulering door de Klant uitgesloten. Vanaf het moment waarop de Klant het Ticket ontvangt, gelden de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden van het Ticket, die in de Offerte zijn vermeld en die de Klant via Betaling onherroepelijk heeft aanvaard.

 

4.3. Elke aanvraag tot wijziging of annulering van een Ticket dient door de Klant via een Communicatie te worden meegedeeld aan Treinwijzer ten laatste 5 werkdagen voor de Reisdatum. De overschrijding van deze termijn heeft verval van het recht op wijziging en annulering tot gevolg.

 

4.4. Treinwijzer streeft ernaar de wijziging of annulering van een Ticket door te voeren binnen een termijn van 4 werkdagen na het moment waarop de aanvraag tot wijziging of annulering werd ontvangen. Treinwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van deze termijn.

 

4.5. Bij wijziging van een Ticket door de Klant zal door Treinwijzer, deze Algemene Voorwaarden en de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden van het Ticket in acht nemend, indien mogelijk een nieuwe Offerte worden opgesteld, volgens de normale termijnen.

 

4.6. In geval er bij een wijziging van het Ticket, de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden van het Ticket in acht nemend, een prijsverschil optreedt in het voordeel van de Klant, verbindt Treinwijzer zich ertoe de terugbetaling van dat prijsverschil binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het nieuwe Ticket door de Klant uit te voeren. Treinwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van deze termijn als gevolg van eventuele overmacht of technische problemen.

 

4.7. In geval er bij een wijziging van het Ticket, de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden van het Ticket in acht nemend, een bijkomende kost ontstaat, dient deze kost, indien de Klant de nieuwe Offerte aanvaardt, volledig door de Klant te worden gedragen via een nieuwe Betaling.

 

4.8. In geval er bij een annulering van het Ticket, de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden van het Ticket in acht nemend, een gedeelte van de door de Klant daarvoor betaalde prijs kan worden terugbetaald, verbindt Treinwijzer zich ertoe dat gedeelte, met als maximum de volledige door de Klant betaalde prijs, aan de Klant terug te betalen binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de annuleringsaanvraag. Treinwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van deze termijn als gevolg van eventuele overmacht of technische problemen.

 

5. WIJZIGING OF ANNULERING DOOR TREINWIJZER

 

5.1. Treinwijzer behoudt zich het recht voor om, in geval van prijsveranderingen of in geval van onmogelijkheid, om welke reden dan ook, om het Ticket aan de Klant te leveren voor de in de Offerte overeengekomen prijs, de levering van het Ticket na de Betaling door de Klant eenzijdig op te schorten. In dat geval wordt via Communicatie met de Klant een besluit genomen tot de opmaak van een nieuwe Offerte of tot de annulering van de Reisaanvraag.

5.2. Wanneer de Klant na deze Communicatie besluit door Treinwijzer een nieuwe Offerte te laten opmaken, behoudt Treinwijzer zich het recht voor om het reeds door de Klant betaalde bedrag in te houden tot de Klant besluit de nieuwe Offerte te aanvaarden of over te gaan tot de annulering van de Reisaanvraag.

 

5.2.1. In geval er bij aanvaarding van de nieuwe Offerte een prijsverschil optreedt in het voordeel van de Klant, verbindt Treinwijzer zich ertoe de terugbetaling van dat prijsverschil binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het nieuwe Ticket door de klant uit te voeren. Treinwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van deze termijn als gevolg van eventuele overmacht of technische problemen.

 

5.2.2. In geval er bij aanvaarding van de nieuwe Offerte een bijkomende kost ontstaat, dient deze kost volledig door de Klant te worden gedragen via een nieuwe Betaling.

 

5.2.3. In geval van wijziging of annulering door Treinwijzer behoudt de Klant steeds het recht tot volledige annulering van de Reisaanvraag, tot op het moment dat een eventuele nieuwe Offerte door de Klant wordt aanvaard via een schriftelijke mededeling aan Treinwijzer of via een nieuwe Betaling. Vanaf dat moment geldt de nieuwe Offerte als overeenkomst en gaat de Klant onherroepelijk akkoord met de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden van het Ticket die in de nieuwe Offerte zijn vermeld.

 

5.2.4 Indien de Klant na wijziging of annulering door Treinwijzer wenst over te gaan tot de volledige annulering van de Reisaanvraag, verbindt Treinwijzer zich ertoe het reeds door de Klant betaalde bedrag binnen een termijn van 5 werkdagen na de annuleringsaanvraag terug te storten aan de Klant. Treinwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van deze termijn als gevolg van eventuele overmacht of technische problemen.

 

5.3. Een wijziging of annulering door Treinwijzer vooraleer de Klant een Ticket heeft ontvangen kan nooit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding aan de Klant.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

 

6.1. Treinwijzer streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Treinwijzer geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Treinwijzer is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan de website. Treinwijzer behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbereikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

 

6.2. De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde Tickets bij ontvangst te controleren op aantal, correctheid en kwaliteit. Elke klacht met betrekking tot een gebrek of probleem met een Ticket waarvoor de Klant niet aansprakelijk kan worden gesteld moet per aangetekend schrijven gericht worden aan Treinwijzer ten laatste binnen de 14 dagen na de datum waarop de Klant het Ticket ontving. De overschrijding van deze termijn heeft verval van recht tot gevolg.

 

6.3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Treinwijzer beperkt tot de vervanging, binnen de normale termijnen, van het Ticket dan wel, naar keuze van Treinwijzer, tot de terugbetaling van het reeds daarvoor door de Klant betaalde bedrag.

 

7. KLACHTEN

 

7.1. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere overeenkomst tussen Treinwijzer en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

8.1. De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en alle communicatie van Treinwijzer zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Treinwijzer, hetzij bij andere rechthebbenden liggen.

 

8.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten.

 

8.3. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kunnen bijvoorbeeld de tekeningen, foto’s, teksten, logo’s, enz… van Treinwijzer niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Treinwijzer.

 

 

 

 

 

PRIVACYBELEID

1. ALGEMEEN

 

Treinwijzer, gevestigd te Molenstraat 7, 3110 Rotselaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


www.treinwijzer.be

Molenstraat 7

3110 Rotselaar

+32 485 44 11 21

+32 492 79 11 24

treinwijzer@europe.com

 

2. AARD VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

 

2.1. Treinwijzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam;

Geslacht;

Geboortedatum;

Adresgegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Bankrekeningnummer;

 

2.2. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via treinwijzer@europe.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Treinwijzer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening;

Voor het afhandelen van uw betaling;

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

4. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Treinwijzer neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Treinwijzer) tussen zit.

 

5. BEWAARTERMIJNEN

Treinwijzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van gegevens:

 

Persoonsgegevens: 1 jaar, nodig voor het boeken van treintickets;

Contactgegevens: 1 jaar, nodig voor communicatie en contact bij eventuele problemen;

Adresgegevens: 1 jaar, nodig voor het boeken van treintickets;

Bankrekeningnummer: 1 jaar, nodig voor eventuele terugbetaling in geval van wijziging of annulering van een ticket.

 

​​6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Treinwijzer verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7. COOKIEBELEID

 

Treinwijzer gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Treinwijzer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar treinwijzer@europe.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. U mag hierbij uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op de achterkant onderaan) en identiteitskaartnummer zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Treinwijzer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

 

9. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Treinwijzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via treinwijzer@europe.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN