top of page
Algemene voorwaarden en privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN
PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES​

 

Treinwijzer

de commanditaire vennootschap "Treinwijzer" met maatschappelijke zetel te Hambosstraat 59, 3018 Wijgmaal

 

Klant

de natuurlijke of rechtspersoon die aan Treinwijzer opdracht geeft tot het uitvoeren van bepaalde prestaties, de verkoop van producten of het verzorgen van bepaalde diensten

 

Reisaanvraag

de aanvraag tot een voorstel voor de verkoop van producten die de klant indient via de website van Treinwijzer of via e-mailcommunicatie aan Treinwijzer

 

Reiskiezer

deel van de website van Treinwijzer waarin meerdere ticketvoorstellen inclusief prijszetting overeenkomstig de ingediende reisaanvraag aan de klant worden meegedeeld en waarin de klant meteen tot bestelling en betaling van deze tickets kan overgaan

 

Betaling

de uitvoering van een financiële transactie, ongeacht het betaalmiddel, van de klant aan Treinwijzer

 

Ticket(s)

het geheel van een of meerdere treintickets dat na betaling door Treinwijzer aan de klant wordt geleverd​

 

2. TOEPASSINGSGEBIED

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, aanbiedingen, voorstellen, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van de CommV Treinwijzer (met maatschappelijke zetel te Hambosstraat 59, 3018 Wijgmaal) met betrekking tot de verkoop van producten en de levering van diensten door Treinwijzer aan de klant.

 

Door een reisaanvraag in te dienen erken je als klant deze Algemene Voorwaarden te kennen en de toepasselijkheid ervan onherroepelijk te aanvaarden.

 

3. STANDAARDPROCEDURE VOOR REISAANVRAAG, BESTELLING EN BETALING

 

Een reisaanvraag indienen gebeurt doorgaans en veruit het meest eenvoudig via de website van Treinwijzer. Een aanvraag indienen via e-mail kan eventueel ook, mits je ons alle noodzakelijke informatie bezorgt en je rekening houdt met mogelijk langere termijnen als er gegevens zouden ontbreken.

 

Elke reisaanvraag die je indient is vrijblijvend en kan steeds worden herroepen en geannuleerd tot op het moment van betaling. Na betaling is annuleren nog steeds mogelijk, maar de mogelijkheid tot een eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling hangt dan steeds af van de ticketvoorwaarden van het ticket dat je aankocht.

 

We doen ons uiterste best om de website van Treinwijzer actueel en werkzaam te houden, maar Treinwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelen, van welke aard dan ook, die je ondervindt doordat een reisaanvraag, om welke reden dan ook, onvolledig is of ons door technische problemen niet (tijdig) kan bereiken.

 

Door gebruik te maken van onze diensten verbind je je ertoe te controleren of alle ingevoerde gegevens correct zijn alvorens over te gaan tot het indienen van de reisaanvraag.

 

Treinwijzer streeft ernaar je binnen een termijn van 4 werkdagen na het moment van indienen van een reisaanvraag een link naar je persoonlijke reiskiezer te bezorgen of, indien het samenstellen van je reiskiezer om welke reden dan ook onmogelijk blijkt, je daarover te informeren. Treinwijzer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitzonderlijke overschrijding van deze termijn, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding.

 

De informatie en gegevens in je persoonlijke reiskiezer en de prijszetting worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Treinwijzer heeft op elk moment het recht om fouten in de reiskiezer recht te zetten of de reiskiezer af te sluiten.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft elke reiskiezer een geldigheidsduur van 48 uur na het moment van verzending van de link naar de reiskiezer (via e-mail) en sluit de reiskiezer automatisch af na het verstrijken van deze termijn. Indien de geldigheidstermijn verstreken is, kan je indien gewenst je reisaanvraag vernieuwen, waarbij we een nieuwe reiskiezer zullen samenstellen voor dezelfde reisaanvraag.

 

De reiskiezer is gebaseerd op de gegevens die je hebt verstrekt in je reisaanvraag. Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor het controleren van de correctheid van je persoonsgegevens en van de reis- en reizigersgegevens in de reiskiezer. Wanneer je fouten vaststelt in je reiskiezer (betreffende je persoonlijke gegevens en/of reisgegevens), verbind je je ertoe ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen. Indien als gevolg van foutief ingevoerde informatie bijkomende prestaties door Treinwijzer moeten geleverd worden, behoudt Treinwijzer zich het recht voor om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten. Door een betaling uit te voeren erken je dat de gegevens in de reiskiezer correct zijn. Treinwijzer kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor problemen met tickets als gevolg van het foutief invoeren van je persoonlijke gegevens.

 

Treinwijzer behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van onze diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe jouw toestemming vereist is. Je privacy blijft wel steeds gewaarborgd volgens ons privacybeleid.

​​

Treinwijzer streeft ernaar binnen een termijn van 4 werkdagen na het moment van betaling het door jou geboekte ticket af te leveren of, indien om welke reden dan ook de aflevering van het ticket onmogelijk blijkt, je daarover te informeren. Treinwijzer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitzonderlijke overschrijding van deze termijn, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding.

 

De gehele standaardprocedure voor reisaanvraag, bestelling en betaling zoals hierboven beschreven is zonder uitzondering eveneens van toepassing op reisaanvragen en reisvoorstellen die via e-mail worden uitgevoerd. De reiskiezer wordt dan vervangen door een reisvoorstel met betaallink(s) dat per mail wordt verstuurd.

 

 

4. ANNULERING EN WIJZIGING DOOR DE KLANT

 

Door het uitvoeren van een betaling aanvaard je als klant onherroepelijk de ticketvoorwaarden van het geboekte ticket zoals die in de reiskiezer zijn vermeld. Deze ticketvoorwaarden gelden vanaf het moment van betaling.

 

Je kan je reisaanvraag of ticket annuleren via de website van Treinwijzer of eventueel via e-mail. Annuleringen zijn enkel mogelijk tot ten laatste 4 werkdagen vóór de reisdatum op je ticket. De overschrijding van deze termijn heeft verval van het recht op wijziging en annulering tot gevolg.

 

Treinwijzer streeft ernaar de annulering van een ticket, indien mogelijk volgens de geldende ticketvoorwaarden, door te voeren binnen een termijn van 4 werkdagen na het moment waarop je aanvraag tot annulering door ons werd ontvangen. Treinwijzer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitzonderlijke overschrijding van deze termijn, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. In geval er bij een annulering van het ticket, de ticketvoorwaarden in acht nemend, een (gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk is, streeft Treinwijzer ernaar deze terugbetaling, met als maximum de volledige door jou betaalde prijs, terug te betalen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de annuleringsaanvraag. Treinwijzer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitzonderlijke overschrijding van deze termijn ten gevolge van overmacht of technische problemen, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding.

 

Indien je een ticket wil wijzigen, dien je een nieuwe reisaanvraag in te dienen volgens je nieuwe reiswensen en vervolgens je ‘oude’ ticket te annuleren volgens de hierboven beschreven procedure.

 

5. ANNULERING EN WIJZIGING DOOR TREINWIJZER

 

Treinwijzer behoudt zich het recht voor om, in geval van prijsveranderingen of in geval van onmogelijkheid, om welke reden dan ook, om je het ticket te leveren aan de in de reiskiezer weergegeven prijs, de levering van je ticket na je betaling alsnog eenzijdig op te schorten. In dat geval brengen we je op de hoogte en zorgen we voor de terugbetaling van het volledige door jou betaalde bedrag, volgens de hierboven genoemde termijnen voor annulering.

Een annulering of wijziging door Treinwijzer vooraleer je als klant een ticket hebt ontvangen kan nooit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

 

Treinwijzer streeft ernaar dat de informatie op haar website, met inbegrip van de informatie weergegeven in de Reiswijzer en in je eventuele persoonlijke accountruimte(s), up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt echter op risico van de bezoeker. Treinwijzer geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Treinwijzer is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die je als bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan de website. Treinwijzer behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk oponthoud of tijdelijke onbereikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

 

Houd er zeker bij het raadplegen van de Reiswijzer rekening mee dat de daarin weergegeven informatie schattingen omvat en in geen geval exacte of bindende prijzen, tijden of gegevens.

 

Bij ontvangst van je tickets verbind je je er als klant toe deze te controleren op aantal, correctheid en kwaliteit. Elke klacht met betrekking tot een gebrek of probleem met een ticket waarvoor je als klant niet aansprakelijk kan worden gesteld moet per aangetekend schrijven gericht worden aan Treinwijzer ten laatste binnen de 14 dagen na de datum waarop je het ticket ontving. De overschrijding van deze termijn heeft verval van recht tot gevolg.

 

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Treinwijzer beperkt tot de vervanging, binnen de normale termijnen, van het ticket dan wel, naar keuze van Treinwijzer, tot de terugbetaling van het reeds daarvoor door jou betaalde bedrag.

 

7. KLACHTEN

 

Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere overeenkomst tussen Treinwijzer enerzijds en jou als klant anderzijds worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en alle communicatie van Treinwijzer zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Treinwijzer, hetzij bij andere rechthebbenden liggen.

 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten.

 

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals hierboven beschreven. Zo kunnen bijvoorbeeld de tekeningen, foto’s, teksten, logo’s, enz… van Treinwijzer niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Treinwijzer.

bottom of page